Отворен градски базен во Куманово

Инвеститор: Општина Куманово