Изградба на улици од бехатон

Инвеститор: Општина Куманово