Aтлетска патека во дворот на ОСТУ „Наце Буѓони“ – Куманово

Инвеститор: Општина Куманово