Изгрaдба на објекти од високоградба, нискоградба и инсфраструктурни објекти

Надзор над изградба

Проектирање

Реконструкција, санација и одржување на постоечки објекти

Одржување на улици и патишта во зимски период

Услуги со градежни машини