Тениски игралишта во Општина Аеродром и Општина Карпош

                            Инвеститор: Билд – инг доо Скопје