Изградба, реконструкција и одржување на улици и патишта

ул. Никола Михајловски Брада

ул. Гиго Цветковски

ул. 11ти Октомври

Инвеститор: Општина Куманово