Изградба на потпорен ѕид во Општина Куманово

Инвеститор: Општина Куманово